Molaidhean
(English)

Tha sinn gl thoilichte do bheachdan a chluinntinn agus ma tha moladh no cineadh sam bith agad - no ma tha thu airson facal taic a chur thugainn - air an fhaclair, innis dhuinn ach an cuir sinn ceart e.

Chaidh str-dta an fhaclair a cheartachadh cho mionaideach 's a ghabhas ach, leis an uiread de chlir ann, feumaidh gu bheil ireamh de mhearachdan beaga ann fhathast. Nach leig thu fios dhuinn ma thachras tu air t?

Seo an seladh againn: fios (aig) dwelly.info

Mran taing!

*Mearachdan le Internet Explorer a tha sinn elach orra*

Tha cuid de dhuilgheadasan (seallaidh) ann le cuid dhe na tionndaidhean (nas sine) de dh'Internet Explorer (gu h-irid IE7). Chan urrainn dhuinn sin a chur ceart ach nan cosgadh sinn torr tde air. Ach ma tha sin 'gad chur drol, nach feuch thu aon dhe na sealladairean-ln eile mar Firefox, Opera no SeaMonkey (a tha an cd tsail fosgailte agus saor an-asgaidh) no tionndadh nas ire de dh'Internet Explorer?

 

 

Feedback

We welcome your feedback and would be very pleased if you would like to contact us with you comments or suggestions - or a message of support - for future improvements. The dictionary database has been very carefully proof read however with so many entries it is inevitable that a very small number of typographical errors will remain. Please help us by reporting any errors you find so that we can correct them.

Please contact us by email at fios (at) dwelly.info

Thank you very much!

*Know issues with Internet Explorer*

There are some display issues in some (older) versions of Internet Explorer (especially IE7). We can't fix that unless we spend a lot of time on it. But if that annoys you, you may want to consider upgrading to another web browser such as Firefox, Opera or SeaMonkey (which are open source and free of charge) or a newer version of Internet Explorer.