Taing ⁊ buidheachas
(Acknowledgements)

Bu toigh leinn taing mhòr a thoirt dha na daoine is buidhnean a leanas airson taic phrìseil a thug iad dhan phròiseact air iomadh dòigh. Tha saoghal na Gàidhlig is sinn fhìn fada ’nur comain - gaisgich a tha annaibh uile!

 • Alasdair Mac a’ Bhriuthainn a chuir a-steach cuid dhe na h-ainmean-àite
 • Alasdair MacCaluim airson na ceudan a dh’fhaclan ùra a bha a dhìth
 • Arthur Holmer a thug cead dhuinn an dàta aig Nils Holmer air Gàidhlig an iar-dheas a chleachdadh
 • Daibhidh Grannd airson iomadh mearachd litreachaidh a tharraing e dha m’aire gu ruige seo
 • Liam Alastair Crouse airson abairtean is briathrachas inntinneach a chruinnicheas e eadar Uibhist a Deas is a Tuath
 • Maighread Stiùbhairt airson ceartaidhean is faclan a bha a dhìth, an dà chuid feadhainn ùr is feadhainn shean
 • Martin Joyce a dh’ullaicheas na fuaimean dhan fhaclair
 • Mìcheal Newton a thug dhuinn meall de dh’abairtean a chruinnich e thairis air na bliadhnaichean
 • Nancy Dorian airson dàta air Gàidhlig Chataibh an Ear
 • Panail nam Faclan, na gaisgich is bana-ghaisgich a tha ag innse dhuinn mu fhaclan a tha a dhìth san fhaclair no fiù faclair sam bith agus a tha a’ cumail taic rinn a thaobh faclan annasach a tha feumach air mìneachadh. ’Nam measg tha
  • Ailig Dòmhnallach (An t-Eilean Sgitheanach)
  • Ailig Ó hIanlaidh (Uibhist a Deas)
  • Beathag Mhoireasdan (Leòdhas)
  • Cairstiona Dhòmhnallach (Leòdhas)
  • Catrìona Dunn (Leòdhas)
  • Am Bàrd Tirisdeach (Tiriodh)
  • Catrìona Ruadh Nic a’ Phì (Uibhist a Deas)
  • Chrisella Ross (Leòdhas)
  • Dolina NicIllFhinnein (Leòdhas)
  • Donnchadh MacGuaire (Muile)
  • Gillebrìde MacGilleMhaoil (Uibhist a Deas)
  • Iain D Urchadan (Na Hearadh)
  • Iain MacPhàrlain (Earra Ghàidheal)
  • Maighread Stiùbhairt (Leòdhas)
  • Ryno Moireasdan (Leòdhas)
  • Seòras Jones (Diùra)
  • Ùisdean MacGilleFhinnein (Na Hearadh)
 • Peadar Morgan airson iomadh mearachd-litreachaidh a mhothaich e dha san dà fhaclair
 • Seumas Grannd airson dàta air Gàidhlig an iar-dheas
 • Sgoil Eòlais na h-Alba a thug cead dhuinn na stuthan aca a chleachdadh sna mapaichean againn
 • Susan Harris airson obair-cheartachaidh mhòr air a’ Bheurla agus na tha i a’ rannsachadh is a’ cur a-steach a dh’ainmean lusan is bheathaichean is ainmean-àite

Agus gun teagamh na daoine eile a thug fios a thaobh mearachdan beaga ann no rudan a bha a dhìth eadar post-d is Facebook!

We would like to thank the following people and organisations for the support they have given to the project in various ways. We and the Gaelic world are much indebted to you all - you’re all gaisgich!

 • Alexander Justice for help with entering place-names
 • Alasdair MacCaluim for hundreds of modern terms which were missing
 • Arthur Holmer for permission to use his father Nils Holmer's South-western Gaelic material
 • Daibhidh Grannd for many a spelling mistake he has brought to my attention so far
 • Liam Alastair Crouse for interesting terms and expressions collected up and down North and South Uist
 • Margaret Stewart for many corrections and missing words and expressions, both old and new
 • Martin Joyce who preps the sound files for the dictionary
 • Michael Newton who donated lists of words and phrases he had collected over the years
 • Nancy Dorian for use of her East Sutherland Gaelic material
 • The Term Panel, our stalwarts who tell us about words which are missing from the dictionary or indeed any Gaelic dictionary and who help us with explaining unusual words.
  To mention but a few:
  • Alec MacDonald (Skye)
  • Alex O'Henley (South Uist)
  • Beathag Mhoireasdan (Lewis)
  • Catrìona Dunn (Lewis)
  • Catrìona MacPhee (South Uist)
  • Christina MacDonald (Lewis)
  • Chrisella Ross (Lewis)
  • Doline MacLennan (Lewis)
  • Duncan MacQuarrie (Mull)
  • George Jones (Jura)
  • Gilbert MacMillan (South Uist)
  • Hugh Dan MacLennan (Harris)
  • John D Urquhart (Harris)
  • John MacFarlane (Argyll)
  • Margaret Stewart (Lewis)
  • Ryno Morrison (Lewis)
  • The Tiree Bard (Tiree)
 • Peadar Morgan for many a spelling mistake he spotted in either of the two dictionaries
 • Seumas Grannd for material on south-western Gaelic
 • The School of Scottish Studies for permission to use their materials to feed our maps
 • Susan Harris for a massive amount of English proofreading and help with researching and entering plant and animal names and place-names

And all the other people who let us know about small errors they spotted in the dictionary or missing words, whatever the means - from email to Facebook!